Wedstrijdreglement


Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4

Artikel 1: Deelnemers

Dit reglement bevat de deelnemingsvoorwaarden en regels betreffende de wedstrijden rond de Orange club. Dit wordt georganiseerd door Orange Belgium nv, Bourgetlaan 3, 1140 Evere.

Indien aan een wedstrijd specifieke voorwaarden worden verbonden, hebben deze voorwaarden voorrang op de bepalingen van dit reglement.

Deelname aan Orange onderzoek is voorbehouden aan natuurlijke personen die actief lid zijn van de Orange club (www.Orangeclub.be).

Personeelsleden van Orange komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

Artikel 2: Prijstrekking

Elke eerste week van de maand volgend op een maand waarin Orange een onderzoek afsloot, zal een trekking plaatsvinden onder deelnemers van het onderzoeksproject. Dit gebeurt door iVOX. De resultaten van de trekkingen en bekendmakingen zijn onherroepelijk en bindend, onverminderd het recht van Orange om de prijs niet toe te kennen indien de deelnemer niet voldoet aan enige andere voorwaarde in dit reglement.

Orange doet beroep op iVOX bvba, onafhankelijk onderzoeksbureau, voor de opzet en het gebruik van de Orange club. iVOX bvba kan deze prijstrekking uitvoeren in naam van Orange.

Prijzen zijn individueel en niet overdraagbaar.

Orange behoudt zich het recht voor de duurtijd van de wedstrijden in te korten of te verlengen.

Onvolledig ingevulde enquêtes worden uitgesloten van deelname.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Orange zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan wedstrijden uit te sluiten.