Wedstrijdreglement


Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4

Artikel 5: Persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt Orange de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat uitsluitend door Orange wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van de prijstrekkingen.

Deze gegevens worden niet doorgegeven aan niet met Orange verbonden ondernemingen.

Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat 61, te 1000 Brussel.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 heb je, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten dienaangaand opgenomen in de wet, toegang tot de gegevens die aangaande jouw persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het recht om verbetering van eventuele foute vermelding aan te vragen.

Artikel 6: Reglement

Deelname aan onderzoeksprojecten georganiseerd door Orange, of door iVOX in opdracht van Orange, houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. De prijstrekking staat onder toezicht van Orange en iVOX. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.

Orange kan om organisatorische of juridische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen, zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.